Дари повече – за по-активна ангажираност и промотиране на доброволчеството

В категория „Гражданско общество“ решихме да се посветим на доброволчеството като начин да развиваме себе си, давайки повече на другите. Ментори в този казус ще са Иван Бондоков от Move.BG, Моника Георгиев от Клаксон Прес, Ангелина Илиева от Заедно в ЧасТеодора Трифонова и Юлия Иванова от „ПОдЛЕЗНО„.

Каква е причината за възникналия проблем?

По наше наблюдение един от основните проблеми, който се среща в сферата на доброволчеството е нагласата на хората към самата дейност. Материалната облага е водеща мотивация за повечето потенциални добрововолци. Апатията, липсата на припознаване с проблема и слабата самоинициативност са често срещани качества в профила на средностатистическия българин в страната. В допълнение доброволческата активност в България е неравномерно разпределена, а в помалките населени места разнообразието на предлаганите доброволчески дейности е доста ограничено.

Причините за посочените проблеми са комплексни и предполагат обширно провеждане на редица социологически проучвания. Това би спомогнало за по-обективно и по-конкретно определяне на факторите, оказващи влияние върху дадените проблеми. Като добър пример бихме посочили проучването Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в Bългария”, реализирано по проект „Легитимност чрез видимост, знания и споделени ресурси“, финансиран от Фондация Чарлз Стюарт Мотт за периода 01.01.2012 31.12.2014 по проект. Резултатите от проведеното проучване са обобщени и представени на фигурата по-долу.

volunteer

Кой е засегнат ?

Пряко засегнати от горе изброените проблеми са организациите, които се нуждаят от участие на доброволци за осъществяване на дадени каузи и идеи, но трудно набират необходимия за целта брой. В малките населени места, потърпевши от слабото предлагане на подходящи доброволчески инициативи, са гражданите, които желаят да се включат към подобни дейности. За съжаление няма национално представително проучване или периодична статистика, следяща реалния брой на доброволците в страната. Определянето на общия брой засегнати лица се усложнява допълнително от факта, че много доброволчески инициативи остават скрити за медиите, статистиката, или не попадат в отчетите на големите доброволчески мрежи.

От колко време съществува проблемът?

Точната времева продължителност на проблема е трудно да бъде дефинирана. Имайки предвид данните от фигура 1, бихме предположили, че зараждането на проблема е следствие от настъпилите обществени промени в 90те години на миналия век.

В какво се изразява негативният ефект на проблема в настоящата ситуация?

Както вече споменахме, недостигът на доброволци в някои случаи повлиява негативно върху изпълнението на множество доброволчески инициативи. В резултат от това предварително откритите от тях проблеми в социалната и градската среда биват частично отстранени или напълно неразрешени.

Ако този казус те е заинтригувал, събери екип или кандидатствай индивидуално ТУК.